Jhooghiemstra
Image default
Bedrijven

Beheer van gebouwen en het energieverbruik hiervan

Volgens het National Climatic Data Center, vóór de Industriële Revolutie (ongeveer het jaar 1800), waren de niveaus van kooldioxide ongeveer 280 delen per miljoen in volume (ppmv); de huidige niveaus zijn groter dan 380 ppmv en stijgend aan een tarief van 1.9 ppmv per jaar sinds 2000.

De verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, aardgas en olie), vast afval, bomen en houtproducten en bepaalde chemische reacties (bijv. de productie van cement) zijn verantwoordelijk voor de toename van de broeikasgassen. Bovendien nemen planten CO2 op (en verwijderen het dus uit de atmosfeer) als onderdeel van hun biologische koolstofkringloop, waardoor ontbossing en ook het CO2-gehalte in de atmosfeer toeneemt. De negatieve effecten van de opwarming van de aarde zijn groot.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Enkele van de gevolgen zijn onder meer de stijging van de zeespiegel door het toenemende tempo van het smelten van de gletsjers, meer zure oceanen door de stijgende kooldioxideconcentraties en frequentere en ernstigere weersomstandigheden – zoals orkanen.

gebouwen gebruiken 36% van het totale jaarlijkse energieverbruik van Amerika en 65% van de elektriciteitsvraag. Bovendien zijn gebouwen verantwoordelijk voor 30% van de totale kooldioxide (CO2, het primaire broeikasgas dat geassocieerd wordt met de opwarming van de atmosfeer), 49% van de zwaveldioxide en 25% van de stikstofoxiden die in de V.S. worden uitgestoten.

Momenteel is het overgrote deel van de energie die in gebouwen wordt gebruikt, afkomstig van niet-hernieuwbare, fossiele brandstoffen. Aan de andere kant heeft de bouwsector ook het grootste potentieel voor energie-efficiëntie. Met de stijgende vraag naar fossiele brandstoffen in combinatie met de onzekerheid over de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen in de toekomst, de toenemende bezorgdheid over de energiezekerheid (zowel voor de algemene voorziening als voor de specifieke behoeften van faciliteiten) en het potentieel dat de opbouw van broeikasgassen ongewenste gevolgen kan hebben voor het mondiale klimaat, is het van essentieel belang om manieren te vinden om de belasting te verminderen, de efficiëntie te verhogen en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken in alle soorten faciliteiten.

Tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van een gebouw, pas een alomvattende, geïntegreerde benadering toe op het proces, om:

Verminderen van de vraag naar verwarming, koeling en verlichting door passieve strategieën zoals een klimaatvriendelijk ontwerp, daglicht en conserveringspraktijken;
Specificeer efficiënte HVAC- en verlichtingssystemen die rekening houden met deellastcondities en vereisten van de nutsinterface;
Hernieuwbare energiebronnen zoals zonnewarmte voor warm water, fotovoltaïsche energie, geothermische ruimteverwarming en grondwaterkoeling in te zetten, met het oog op de lagere bouwbelasting;
Optimaliseer de prestaties van het gebouw door gebruik te maken van energiemodelleringsprogramma’s tijdens het ontwerp;
Optimaliseer systeembeheersingsstrategieën door gebruik te maken van aanwezigheidssensoren, CO2-sensoren en andere luchtkwaliteitsalarmen tijdens de werking;
Bewaking van de projectprestaties door middel van een beleid van inbedrijfstelling, meting, jaarlijkse rapportage en periodieke heringebruikname;
Overweeg de heringebruikname van gebouwen die nooit eerder in gebruik zijn genomen; en
Waterbesparende technologieën integreren om de energiebelasting van drinkwatervoorziening te verminderen.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Verlaging van de verwarmings-, koel- en verlichtingslasten door middel van klimaatreducerend ontwerp en conserveringspraktijken.
Gebruik passieve zonne-ontwerpen; oriënteer, bouwgrootte en specificeer ramen om daglicht tegen warmteverlies in evenwicht te brengen; en lokaliseer landschapselementen met de geometrie van de zon en de eisen van de gebouwbelasting in gedachten.
Gebruik hoogwaardige gebouwomhullingen; selecteer muren, daken en andere samenstellingen op basis van langdurige isolatie, luchtbarrièreprestaties en duurzaamheidsvereisten.

Overweeg een geïntegreerd landschapsontwerp dat loofbomen biedt voor schaduw in de zomer, passende beplanting voor windschermen en aantrekkelijke buitenruimtes zodat de bewoners buiten willen zijn – en daardoor de door de bewoners aangedreven extra warmtebelasting van het gebouw verminderen.

Efficiënte HVAC- en verlichtingssystemen specificeren
Gebruik energiezuinige HVAC-apparatuur en -systemen die aan 10 CFR 434 of meer voldoen. Voor voorzieningen van het Ministerie van Defensie, zie de normen binnen de UFC 1-200-02 High Performance and Sustainable Building Requirements (UFC 1-200-02).
Neem strategieën op om overmatige luchtverversing te verminderen en gebruik energieterugwinningssystemen voor make-up lucht.
Introduceer de verbrandingslucht strategisch in het gebouwomhulsel voor mechanische apparatuur door gebruik te maken van gesloten verbranding of geleide systemen in plaats van eenvoudige louvre-openingen in de muren.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Gebruik verlichtingssystemen die minder dan 1 W/vierkante voet verbruiken voor omgevingsverlichting.
Gebruik Energy Star®-goedgekeurde en/of door de FEMP aangewezen energiezuinige producten of producten die voldoen aan de normen van het Department of Energy of Energy of deze overtreffen.

Evalueer energierecuperatiesystemen die inkomende ventilatielucht in commerciële en institutionele gebouwen voorverwarmen of voorkoelen.
Onderzoek het gebruik van geïntegreerde opwekkings- en leveringssystemen, zoals warmtekrachtkoppeling, brandstofcellen en warmteopslag buiten de piekuren. Zie ook WBDG Distributed Energy Resources (DER) en Microturbines.

Hernieuwbare of hoogrendabele energiebronnen in dienst nemen

Hernieuwbare energiebronnen zijn onder meer waterverwarming op zonne-energie, fotovoltaïsche (PV), wind, biomassa en geothermische energie. Het gebruik van hernieuwbare energie kan het energieverbruik verhogen.

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/